08/09/2007

Nếu Kém Duyên Vô Phận — Ưng Đại Vệ[](http://alonestar.nslschool.com/MusicOnline/Album/UDV-TwoYearsLater/UDV%20-%20Neu%20kem%20duyen%20vo%20phan.mp3) [Link](http://amnhac. »