Steve Jobs

Thank you Steve Jobs! You had changed the world!!

Thế giới đã mất đi một con người đầy tài năng.

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.