Grievous

Tại sao ngày hôm nay lại dài đến như vậy?

Phải làm thế nào đây khi đó là những lỗi lầm của mình và mình hoàn toàn không thể nói gì được nữa. Thực tế là nó đã rất lâu rồi, lỗi lầm lớn nhất của mình Ừ, mình đáng bị như vậy!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.