07/12/2007 | Hình ảnh (tiếp theo)

Còn sót lại mấy tấm ảnh, hôm nay post lên luôn ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif). Chụp cũng lâu rồi ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif).
[![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/07/DSCF197297.jpg)](http://anhso.net)[![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/07/DSCF219319.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/07/DSCF542643.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/07/DSCF229329.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/07/DSCF118298.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/07/DSCF329421.jpg)](http://anhso.net)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.