04/09/2007 | Năm học mới

Ngày mai khai giảng rồi, nhanh quá.

Hết hè rồi!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.