Không đề

Mình muốn được quan tâm tới một người theo đúng ý nghĩa thật sự của nó hơn :)

Mình không thích cái khoảng cách vô hình này!

Thật là…

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.