20/07/2007

Muốn viết blog, thế nhưng đối diện với cái khung soạn thảo này thì mình không biết viết gì? Sao vậy nhỉ?

Trong đầu suy nghĩ nhiều, thế nhưng viết ra không được! Sao vậy nhỉ?

![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif)![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif)![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif)![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/46.gif)![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/40.gif)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.