You're Not Alone - Shayne Ward

Có lẽ nhiều ng‘ đã biết Shayne Ward qua bài No Promise .. Nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều bài hay trong album của him .. Như là bài này đây .. Mình nghe hoài mà không thấy chán ^^ .. Các bạn có thể nghe online bằng cách nhấn nút Play trên Blast của mình .. Down­load thì click phải vào chữ Down­load Here dưới đây và chọn Save Tar­get As …

You’re Not Alone — Down­load Here

She’s get­ting out of bed
At half past ten
She starts to comb her hair
Just an ordi­nary day
She looks at her reflec­tion
Off the wall
Why do I care at all
Just an ordi­nary day
An ordi­nary day
That’s hurt­ing you
Don’t hide out inside your­self
If you only let the sun­shine on you
I promise you
You’re not alone
When the lights go out at night
When you’re feel­ing lost inside
You’re not alone
You’re not alone
When your world is falling down
I will be the one around
You’re not alone
You’re not alone
She’s wait­ing for the bus it’s 12.59
She’s sit­ting on her own
Just an ordi­nary day
She’s look­ing at the peo­ple
Pass­ing her by
It could be you and I
They would never dream
Of slow­ing down
To see if she’s alright
Don’t hide out inside your­self
If you only let the sun­shine on you
I promise you
You’re not alone
When the lights go out at night
When you’re feel­ing lost inside
You’re not alone
You’re not alone
When your world is falling down
I will be the one around
You’re not alone
I’m hurt­ing
She’s hurt­ing
I’m hurt­ing, she’s hurt­ing
I’m so alone
When the lights go out at night
When you’re feel­ing lost inside
You’re not alone
I will be the one around

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.