About Me

Con người cầu toàn.

Ít khi nào hài lòng với chính mình.

Luôn tự chê bai những cái cũ của chính mình để đạt được những điều tốt hơn trong lương lai.