13/10/2007

[http://diendan.hocsinhvietnam.info/showthread.php?t=1367](http://diendan.hocsinhvietnam.info/showthread.php?t=1367) => Trinh Tiết Một chủ đề đáng thảo luận ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.